2022: Freitag 2. bis Montag 5. Dezember

2023: Freitag 1. bis Montag 4. Dezember

2024: Donnerstag 5. bis Sonntag 8. Dezember